راه اندازی وبسایت فارسی و انتشار مجموعه جدیدی از کتابچه های و راهنما

To read this in English, click here

ایگل هِرک انتشار مجموعه جدیدی از تألیفات و ترجمه های خود، در دفاع از حقوق بشر دگرباشان جنسی ایرانی را اعلام میکند

شهر نیویورک – 30 آوریل 2014

کمیسیون بین المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنسگرا (ایگل هِرک) اعلام میکند که دور تازهای از آثار انتشاراتی این کمسیون به زبان فارسی، در دسترس عموم قرار گرفته است.
مطالب منتشر شده در وبسایت جدید فارسی این کمیسیون برای ایرانیان، مناسب برای انواع سیستمهای رایانهای و موبایل عرضه شده اند و به مسائل گوناگون دگرباشان جنسی (همجنسگرایان مرد و زن، دوجنسگراها و تراجنسیها) میپردازد. جزوههای عرضه شده، با همکاری تیمی متخصص شامل بر روزنامه نگارها، وکیلها، فعالها، استادها و اعضای جامعه دگرباشان جنسی و همکاران دیگر ما، تهیه شدهاند. در این جزوه ها سعی ما بر این بوده است تا به چالشهای مربوط به مسائل حوزه سکسوالیته، جنسیت و حقوق انسانی دگرباشان جنسی پرداخته شود.

در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگونه رابطه همجنسخواهانه رضایتمندانه بین همجنسهای بالغ، جرم انگاری و مجازاتهای سنگینی برای اینگونه رابطه ها تعیین شده است؛ شامل بر مجازات صد ضربه شلاق برای ارتباط جنسی بین زنان (ماده ۲۳۹) تا مجازات اعدام برای مردان به دلیل رابطه جنسی رضایتمندانه برای شخص مفعول (ماده ۲۳۴). در این قانون حتی برای رفتارهای غیر جنسی، همچون لمس کردن و بوسیدن مجازات تا هفتادوچهار ضربه شلاق معین شده است (ماده ۲۳۷).
حسین علیزاده، مسئول منطقهای برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای ایگل هِرک میگوید، «به رغم تبلیغات گسترده و منفی ضد همجنسخواهی از سوی رسانه های داخلی ایران و همچنین بهرغم قوانین تنبیهای مربوط به روابط همجنسخواهانه، جامعه دگرباشان جنسی ایران همچنان ایستادگی میکند.»

او در ادامه میگوید، «فعالان حقوق بشر دگرباش جنسی ایران، برای کسب جایگاه اجتماعی خود، برابری حقوق و حمایت فیزیکی در داخل کشور، تلاش میکنند. ما باور داریم جزوههای منتشر شده توسط این کمیسیون، میتواند به پیشبرد تلاشهای جامعه دگرباش جنسی ایران و همراهان آنان کمک کند. همچنین ما باور داریم این جزوهها منابع علمیای ارائه میدهند که میتواند هم برای فعالان حقوق دگرباشان جنسی و هم برای تمامی جامعه، مفید واقع شود.»

Screenshot of Iran Website

به منظور کمک به پخش گسترده این منابع در میان مخاطبان ایرانی، سازمان ایگل هِرک، وبسایت تازه خود به زبان فارسی را به تازگی راه اندازی کرده است. در این سایت مجموعهای از تالیفها و ترجمه ها و همچنین آرشیوی نسبتاً جامع درباره مسائل مربوط به دگرباشان جنسی و موضوع جنسیت، ارائه میشود. مجموعهای از پنج جزوه آموزشی به شکل آنلاین در دسترس عموم قرار گرفته اند. در این جزوه ها به چالشها و سوالات مختلفی در مورد گرایش جنسی، هویت جنسی و شرایط حقوق انسانی دگرباشان جنسی در فضای اجتماعی و حقوقی ایران پرداخته شده است. هدف اصلی این است که این جزوههای آموزشی بتوانند در حمایت از کار و فعالیت جامعه دگرباشان جنسی، فعالان این جامعه و همچنین در حمایت از زندگی افراد این جامعه داخل ایران، عمل کند.

نشانه اینترنتی سایت فارسی:
http://www.iglhrc.org/iran

همچنین در آیندهای نزدیک، سازمان ایگل هِرک مجموعهای از عنواین تألیفی خود را به زبان انگلیسی نیز منتشر خواهد کرد.
عنوانهای این پنج کتابچه آموزشی چنین است؛

همچنین ترجمه متن منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد،آزاد و برابر زاده شده ایم که توسط ایگل هرک ترجمه شده است. ترجمه فارسی این متن، علاوه بر وبسایت فارسی ایگل هِرک، در وبسایت رسمی سازمان ملل نیز قابل دسترسی است.