Mapaminsalang "Paggamot"

Ang Pandaigdigang Saklaw ng Conversion Therapy

 

Sa maraming bansa sa mundo, ang diskriminasyon, karahasan, at pang-aapi batay sa SOGIESC (sexual orientation, gender identity and expression and sex characteristics) ng isang tao ay nananatiling umiiral sa loob ng mga pamilya, komunidad ng pananampalataya, at sa lipunan sa pangkalahatan. Ang manipestasyon ng patuloy na pagtakwil na ito ay base sa paniniwala na ang mga LGBTIQ ay itinuturing na hindi naaayon o normal, samakatuwid ay nangangailangan ng “paggamot” o “pagkumpuni,” o pagpapayo upang makuhang muling maging heterosekswal, at magkaroon ng cisgender na gender identity. Ang terminong “conversion therapy” ay malawakang ginagamit upang isalarawan ang proseso ng pagtutuwid o pagtitiyak ng pagsunod sa cis-gender, heteronormative na doktrina— ito ay, pagtatangka na baguhin, sugpuin, o ituwid ang SOGIE ng isang tao. Gayunpaman, ang termino na ito ay nangangahulugan na ang paggamot ay kinakailangan para sa isang karamdaman at ang mga tao ay maaaring mabago at maging cisgender at heterosekswal sa pamamagitan ng naturang “paggamot.” Ito ay parehong walang katotohanan.

Bagama’t ang pagsasagawa ng tinaguriang “conversion therapy” ay mahusay na nadokumento sa huling limang dekada sa Hilagang Amerika at Australia, wala pang pag-aaral ang naisagawa upang makilala ang katangian at lawak ng mga nakakapinsala’t nakakalapastangang gawing ito sa buong mundo. Mula sa mga datos galing sa malawak na pagsusuri sa panitikan o literature review, ang kauna-unahang pandaigdigang survey sa paksa, at malalim na pakikipanayam sa mga eksperto at survivors mula sa iba’t ibang mga bansa, ang ulat na ito ay naglalayong magbigay ng isang pandaigdigang sulyap sa kung ano ang ating nalalaman tungkol sa “conversion therapy” sa buong mundo, kabilang ang kung sino ang pinaka-bulnerable, kung ano ang mga kadahilanan ng LGBTIQ persons na piliin ang o ganap na magpasailalim sa mga nakakapinsalang praktis na ito, at ano ang mga pangunahing anyo ng “conversion therapy,” at kung sino ang pangunahing gumagawa nito.

Basahin ang ulat
Read the report in English